روز سه شنبه 28 دی ماه 1395 جلسه اشنایی و معرفی سیستم های بهبود کیفیت توان و راه کارهای عملی افزایش راندمان و برطرف نمودن مشکلات ناشی از اثرات هارمونیک در سیستم های شبکه برق در واحد برق و اتوماسیون شرکت فولاد اکسین خوزستان برگزار گردید.