روز چهارشنبه 29 دی ماه 1395 جلسه آشنایی و بررسی پدیده هارمونیک و اثرات مخرب آن در شبکه توزیع برق و مسئله بهبود کیفیت توان در شرکت پتروشیمی فجر برگزار گردید.