درباره پروژه

تامین پکیج های تصفیه و گندزدایی آب جهت شرکت MESMER ازبکستان از محصولات شرکت Lutz-Jesco آلمان